Saint-Petersburg.com

Erivan: Location

Address:51, Naberezhnaya Reki Fontanki
Metro:Dostoevskaya, Gostiny Dvor, Mayakovskaya
Location:City Center
Telephone:+7 (812) 703-3820
Working hours:Daily, 12pm until the last customer leaves.